Objectius i competències

Objectius Formatius

 1. Parlar i escriure amb correcció, fluïdesa i eficàcia comunicativa tant en situacions quotidianes com en entorns acadèmics i professionals.
 2. Reflexionar sobre els aspectes sistemàtics dels usos de la llengua anglesa des de diferents perspectives d'anàlisi: fonètica, fonològica, lèxica, morfològica, semàntica, sintàctica, discursiva, pragmàtica, estilística i sociolingüística.
 3. Comprendre i analitzar l'evolució de la literatura escrita en anglès i la seua projecció i popularització a través del cinema i mitjans de comunicació de masses.
 4. Conèixer els principals textos, autors i moviments literaris dels països de parla anglesa.
 5. Comprendre la realitat històrica i cultural dels països de parla anglesa.
 6. Iniciar-se en la traducció de textos del català/espanyol a l'anglès i de l'anglès al català/espanyol.
 7. Ser capaç d'actuar com a mediador lingüístic en situacions comunicatives en les quals intervenen parlants de llengua anglesa, catalana i espanyola.
 8. Ser capaç d'aprendre llengües de manera autònoma.
 9. Ser capaç d'aplicar els coneixements lingüístics al món professional.

Competències

Competències Generals

Competències personals

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Raonament crític.
 • Curiositat pel saber i pel coneixement del patrimoni humà.

Competències sistèmiques

 • Capacitat de treball en equip i habilitats en les relacions personals.
 • Coneixement i sensibilitat cap a la diversitat cultural. 

Competències instrumentals

 • Capacitat d'organització i planificació del treball i la investigació.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en llengua catalana i castellana, així com amb una o més llengües estrangeres.
 • Capacitat d'utilitzar la terminologia i les tècniques pròpies de l'àmbit disciplinari o professional. 

Competències Específiques

Competències lingüístiques personals

 • Domini crític de la llengua anglesa des de les diferents perspectives gramaticals: fonètica, fonològica, lèxica, morfològica, semàntica, sintàctica, discursiva, pragmàtica i sociolingüística.
 • Capacitat de parlar i escriure en anglès amb correcció, fluïdesa i eficàcia comunicativa tant en situacions quotidianes com en entorns acadèmics i professionals.
 • Comprensió de l'evolució diacrònica de la llengua anglesa, així com les raons i l'abast de la seua implantació com a llengua d'ús global.

Competències literàries personals

 • Coneixement dels principals textos, autors i moviments literaris en llengua anglesa, així com la seua evolució històrica i el seu context literari i sociolingüístic.
 • Coneixement de la teoria literària, els seus corrents, la seua evolució, la seua metodologia i les seues categories, incloent-hi els gèneres i altres formes literàries.
 • Consciència crítica de les relacions entre els esdeveniments històrics i socials i la producció literària dels països de parla anglesa.

Competències lingüístiques i literàries instrumentals

 • Coneixement i domini pràctic de retòrica, estilística i altres recursos associats al procés de creació literària i a l'optimització dels objectius de la comunicació oral i escrita en llengua anglesa.
 • Capacitat d'analitzar, avaluar i corregir, gramaticalment i estilísticament, textos orals i escrits en llengua anglesa.
 • Coneixement crític, teòric i pràctic, i capacitat de participar en el disseny de processos de comunicació interpersonal de masses amb finalitats informatives, persuasives, didàctiques o comercials.